Tên Boss Giờ Chết DELAY
Kimuraku (tt1) Tạm Khóa
Thần Dios(CS2, speed vk,Đá CH, Ring 3 slot)Tạm Khóa
Rồng Chúa Tể (Clo, VK56)Tạm Khóa
Rồng Địa Ngục (Fan, VK56)Tạm Khóa
Ales (set 6 slot, ring, tt1)Tạm Khóa
Thần Nước (set 6 slot, ring, tt1)Tạm Khóa
Delta (set 6 slot, ring, tt1)Tạm Khóa
Lumen (set 6 slot, ring, tt1)Tạm Khóa
Linh Hồn Etaine (VK59)Tạm Khóa